Pobude županu

Občinski svetniki v Občinskem svetu lahko podajajo pobude županu.

Spisek podanih pobud občinskih svetnikov SMC – Občina Radovljica:

 • Dajem pobudo za namestitev klopi v Predtrgu (urbana oprema), predvsem za potrebe oskrbovancev doma dr. Janka Benedika in seveda ostale starejše občane. Ne malo oskrbovancev doma dr.  Janka Benedika dnevno hodi na sprehod ali po nakupih v bližnjo trgovino Mercator v Predtrgu. Zato predlagam postavitev klopi: pred trgovino Mercator Predtrg, ob poti proti Gozdni učni poti pri kapelici in ob Šercerjevi ulici na odcepu proti Petrolu. Mikro lokacije se določijo neposredno na terenu.
 • Financiranje društev je urejeno tako, da vsako delujoče društvo v januarju / februarju odda poročilo o delu preteklega leta, v februarju / marcu pa odda vlogo za sofinanciranje programov za tekoče leto. Kdor dela v društvih (predvsem kulturnih) ve, da največ financ potrebujejo v pomladanskem obdobju – od februarja pa tja do meseca junija. Ker se vloga za sofinanciranje oddaja šele februarja, so nato od občine finančna sredstva nakazana razmeroma pozno (navadno junija). Seveda pa na računu ne sme ostajati denar od preteklega leta in so zato društva v obdobju od januarja do junija praktično brez financ in se skušajo znajti, kot se pač znajo (predsedniki, blagajniki, vodje skupin morajo zalagati svoj denar za plačilo računov). Predlagam, da bi bil razpis in rok za oddajo vlog za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Radovljica že pred novim letom, da bi lahko društva dobila sredstva za delovanje čim prej v novem letu, oz. takoj ko je potrjen proračun za tekoče leto. Druga možnost je, da se določena vsota lahko pusti za delovanje v naslednjem letu. Tako bi marsikomu zelo olajšali delovanje in bi pomagali k še boljšim izvedbam programov.
 • V radovljiškem drevoredu so postavljene nove ulične luči. Domiselno in izvirno. S strani občanov pa sem dobil pripombe v vezi »sedal« na drogovih. Predstavljajo resno nevarnost naleta. Vemo, da se skozi drevored na sprehodu s starši vozijo otroci s kolesi. Ob najmanjši nepazljivosti otroka pri vožnji, je velika možnost naleta v sedalo. Lahko pride do resnih poškodb. V izogib nesrečam dajem pobudo za namestitev lesenih oblog na sedala z zaobljenimi robovi.
 • Iz naselja Sp. Lancovo na šolski avtobus dnevno hodi cca 10 šoloobveznih otrok iz Grabna in Proda. Regionalno cesto morajo prečkati zjutraj, ko gredo v šolo in popoldan, ko se vračajo. Pri obnovi lancovskega mosta leta 2008 je bil načrtovan pločnik od mostu do odcepa proti Romom in prehod za pešce med avtobusnima postajališčema. Pogoj za umestitev prehoda za pešce je bil, omejitev hitrosti 50 km/h na tem odseku. Omejitev hitrosti je urejena že nekaj let. Sprašujem, kdaj bo poskrbljeno vsaj za varnejši prehod šoloobveznih otrok (pešcev) s prehodom za pešce, če že ne za pločnik, v okviri varne šolske poti?
 • Šoloobvezni otroci iz naselja Ravnica KS Lancovo na šolski avtobus vstopajo iz priključku krajevne ceste na regionalno. Ker postajališče in čakališče nista urejena, dajem pobudo za postavitev nadstrešnice. S tem bi otrokom omogočili, da v slabih vremenskih razmerah avtobus počakajo »na suhem, pod streho«.
 • Starši že več let opozarjajo na problem, da je avtobusno postajališče v Mošnjah brez nadstreška, tako da otroci, kadar je slabo vreme, čakajo in vstopajo na avtobus v dežju. Zadevo so obravnavali na zadnji seji Sveta staršev in želijo, da bi občina to uredila čim prej.
 • Dajem pobudo za postavitev usmerjevalnih in informacijskih tabel ter ureditev dostopa do sotočje reke Save na desnem bregu in se kot zanimivost uredi za ogled turistom in ostalim naključnim obiskovalcem. Na pobudo KS Lancovo je potekal sestanek v sestavi Zavodom za turizem, občinska uprava Radovljica, KS Lancovo in lastnik zemljišča na kraju samem. S soglasjem lastnika zemljišča se razgledna točka sotočja že tri mesece ureja preko javnih del. Predlagam, da k projektu skupaj pristopita občina Radovljica in Zavod za turizem Radovljica.
 • Dajem pobudo za rekonstrukcijo pešpoti – bližnjice »SREDNICA«, od lancovškega mostu na Cesto Svobode. Pot je težko prehodna zaradi previsokih in nepravilno razporejenih stopnic. Svoje je naredila tudi meteorna voda. Koristijo jo domačini kot bližnjico do Radovljice, ter sprehajalci in turisti. Neposrečeno je bila urejena pred dvajsetimi leti.

Spisek podanih pobud občinskih svetnikov SMC – Občina Bled:

 • Nižje cene komunalnih storitev in  nagrada za dosledno sortiranje. Predlagam  en mesec brez plačila za odvoz odpadkov. Selitev Komunale Bled na čistilno napravo, kot je bilo načrtovano in ureditev športnega centra na istem mestu. Če ne morate znižati cene pri zbiranju odpadkov naj se uvedejo naključna nagrajevanja v obliki bonitet – npr. družinska karta za kopanje v grajskem kopališču, za sankanje, za smučanje, za drsanje itn. tako da se v razumljivem času zajame vsa gospodinjstva.
 • Občinska stanovanja in njihova uporaba?
 • Problem s Pristavo, eno in drugo – kako in kaj narediti s Pristavami?
 • Zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti je ena od prioritetnih nalog občine s katero se zagotavlja pravica občank in občanov do varnosti kot dobrine, kar je opredeljeno tudi z ustavo RS (34. člen ustave). Zagotavljanje varnosti sloni predvsem na delu policije, komunalnega redarstva, varnostne kulture in zasebnega varstva, ki ga izvajajo varnostni subjekti kot gospodarsko dejavnost. Varnost je pomembna dobrina,  zato je pri izbiri turistične destinacije  poleg ostalih kriterijev zelo pomemben faktor,  »varnost  izbrane destinacije«.  Zato imam 3 vprašanja: a. Ali ima Občina Bled sklenjen pogodbeni odnos s kakšno od varnostnih agencij za izvajanje varnostnih storitev? b. Če ima, s katero agencijo in na kakšen način je bila izbrana ta agencija ter kateri kriteriji so se upoštevali pri izbiri pogodbenega partnerja za opravljanje varnostnih storitev? c. Kakšni so stroški opravljanja varnostnih storitev agencije za posamezno prireditev in na letni ravni?
 • SMC Bled , SDS  in PL se strinjamo, da se tema okoli Vintgarja preuči in  na sestanku obeh občin tudi realizira. Ravno tako velja za sedaj moteno vodooskrbo.
 • Dom upokojencev na Bledu.
 • Dovoz črne žlindre v Ribno in ali je mogoče kdo pregledal kontaminiranost žlindre  z nevarnimi snovmi. Prosim za konkretne podatke (kdo odlaga, kakšne količine, v kakšni obliki, ali imajo dovoljenje…) oz. pojasnila.
 • Pobudo se navezuje na samooskrbo in kmetijstvo. Mnenja sem, da bo temu področju v prihodnosti potrebno posvečati več pozornosti (velik potencial je pri lokalni samooskrbi, podjetništvu, razvoju podeželja…) in upam, da bomo, kot je  g. direktor tudi sam povedal,  v prihodnosti našli sredstva za financiranje, sofinanciranje oz. pomoč.
 • Železniške radio postaje  GSM-R in vpliv sevanja na bližnjo okolico.
 • Začasni parking do 15 minut za potrebe občanov  pred banko in podobnimi ustanovami razširiti še na parking pred športnim igriščem šole in vrtca Bled, ter učinkoviti ukrepi občine  za  boljšo varnost pešcev in kolesarjev. Nujni prostori za urgentno parkiranje. Četudi so prostori za parkiranje pri takih objektih plačljivi so vedno zasedeni. Mogoče 1-2 prostora nameniti za parkiranje maksimalno 20 – 30 minut in podobno ?
 • Kanalizacija okoli jezera – Veslaška promenada od Zlatoroga do regatnega centra je nekaj objektov brez kanalizacijskega priključka.
 • Nekontrolirano potapljanje v jezeru?
 • Kanalizacijski jaški ropotajo na več mestih po Bledu. Ljudje sprašujejo, če je možna rešitev in kdo je dolžan to narediti ?
 • Informiranost občanov, glede na to kako nas svetnike sprašujejo je zelo slaba.
 • Rondo in postavitev znaka cca. 2 m pred rondojem, zato bi bilo potrebno postaviti znak, ki bi opozarjal na rondo že od daleč.